اخبار و رویدادها
آرشیو اخبار ...
برنامه آموزشی
7
آذر
7
آذر

آشنايي با الزامات استاندارد، فرآيندهاي آموزش و نحوه استقرار سيستم مدیریت در حيطه دانش و مهارت

ادامه مطلب
3
آذر

ایجاد یک فرایند ساختار یافته در نظام مدیریت فروش سازمان

ادامه مطلب
2
آذر

یکپارچه سازی و ایجاد هماهنگی بین واحدهای سازمانی در زنجیره تامین با هدف تامین نیازهای مشتریان و دستیابی به مزیت رقابتی پایدار

ادامه مطلب